Regulamin Szkoły

Nabywając jakikolwiek produkt lub usługę  dostępną w szkole Oes akceptują Państwo jednocześnie regulamin.

SZKOŁA – Szkoła jazdy Oes Targowa 66/30, 03-488 Warszawa

KURSANT – osoba korzystająca z naszych produktów i usług

 1. Szkoła Oes
 • Szkoła oświadcza, iż dysponuje kadrą instruktorską posiadającą kwalifikacje do szkolenia wraz z odpowiednimi uprawnieniami oraz sprzęt i  infrastrukturę techniczną zgodną z Ustawą z 5.01.2011r. o kierujących pojazdami.
 • Przeprowadzenie szkolenia, które  składa się z zajęć teoretycznych w ilości 30 godzin lekcyjnych (45min. każda) oraz 30 godzin praktycznych (60min. każda),  a dla kat. A1, A2, A 20 godzin na zasadach określonych w Ustawie o kierujących pojazdami.
 • Szkoła po zakończeniu szkolenia zobowiązuje się przeprowadzić egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny na zasadach określonych w Ustawie o kierujących pojazdami.
 • Szkoła zobowiązuje się zaktualizować Profil Kandydata na Kierowcę po zaliczeniu egzaminów wewnętrznego teoretycznego i praktycznego z wynikiem pozytywnym oraz po uiszczeniu wszystkich opłat przez Uczestnika kursu.
 • Szkoła oświadcza, że realizuje szkolenie rzetelnie w oparciu o wymogi,  z którymi się Państwo zetkną na egzaminie państwowym w WORD.
 • Szkoła Oes jest otwarta na wszelkie sugestie oraz dialog i merytoryczną rozmowę z Kursantem.

     2. Płatności

 • Podstawowa cena kursu obejmuje 30 godzin teoretycznych 45 min. każda oraz 30 godzin praktycznych 60 minutowych. Dla kat. AM 10 godzin teoretycznych i 10 godzin praktycznych, dla kat. A1, A2, A  30 godzin teoretycznych 20 godzin praktycznych. W cenie kursu są również materiały szkoleniowe on-line, zawierające aktualne testy identyczne z WORD, całą teorię podzieloną na moduły oraz znaki i sygnały drogowe z dostępem na 90 dni.
 • Opłata za zamówione jazdy doszkalające powinna być wniesiona najpóźniej 48 godzin przed ich wyznaczonym terminem.
 • Aktualne ceny produktów i usług oferowane przez szkołę Oes są dostępne  w zakładce OFERTA na www.szkola-oes.pl
 • Płatność można rozłożyć na nieoprocentowane raty :

       Kategoria B

         1000zł. przed rozpoczęciem teorii

        800zł. przed rozpoczęciem praktyki

        Pozostała kwota do 10-tej odbytej godziny zajęć praktycznych

Kategoria A1,A2,A

        1000zł. przed rozpoczęciem teorii

        600zł przed rozpoczęciem praktyki

        Pozostała kwota do 5-tej odbytej godziny zajęć praktycznych

Kategoria AM

       600zł. przed rozpoczęciem teorii

       300zł. przed rozpoczęciem praktyki

       pozostała kwota do 5-tej odbytej godziny zajęć praktycznych

 • Minimalna  kwota zaliczki przy zapisie na kurs to 200zł.
 • Koszt badań lekarskich to 150zł.
 • Przerwanie szkolenia z winy Kursanta na dłużej niż 5 miesięcy skutkuje aktualizacją (dopłatą, jeśli występuje) ceny kursu lub jazd doszkalających  do aktualnie obowiązującej.
 • Jest możliwość zwrotu części lub całości za zakupiony kurs,  zgodnie z pkt.5.
 • Duplikat zagubionej karty przeprowadzonych zajęć to koszt 100 zł.

      3. Kurs prawa jazdy

 • Przed przystąpieniem do szkolenia Kursant  jest zobowiązany do przekazania nr PKK szkole Oes.
 • Dostępne terminy rozpoczęcia kursów są dostępne w zakładce TERMINY I ZAPISY na www.szkola-oes.pl.
 • Szkoła ma prawo do zmiany lub odwołania terminu kursu w razie sytuacji nadzwyczajnych, w tym awarii technicznych, choroby instruktora                 lub  wykładowcy, odwołania lub przełożenia terminu przez kursantów zapisanych na ten kurs.
 • Kurs  teoretyczny prawa jazdy w liczbie 30 godzin lekcyjnych ( dla kat. AM 10 godzin) może odbywać się w formie stacjonarnej lub on-line w postaci e-learningu. W takiej sytuacji szkoła zapewnia dostęp do platformy na okres nie dłuższy niż 90dni.

           Kursant jest zobowiązany do obecności na min. 80% zajęć teoretycznych oraz do zaliczenia egzaminu wewnętrznego teoretycznego po                    przeprowadzonym szkoleniu.

 • Kurs praktyczny w liczbie 30 godzin zegarowych dla kat. B, 10 godzin dla kat. AM i 20 godzin dla kat. A1, A2, A odbywa się z wyznaczonym instruktorem prowadzącym i jest z nim umawiany indywidualnie.

   Kursant jest zobowiązany do uczestnictwa we wszystkich  godzinach zajęć praktycznych, a po zakończeniu szkolenia do zaliczenia egzaminu wewnętrznego.

 • Egzaminy wewnętrzne są bezpłatne w 1 terminie, koszt egzaminu teoretycznego w następnych terminach to 30zł, a egzaminu praktycznego to 100zł.
 • Kurs prawa jazdy powinien być ukończony przed upływem 18-tu miesięcy od daty zapisu na kurs i potwierdzony egzaminem wewnętrznym teoretycznym oraz praktycznym, w przeciwnym razie nr PKK będzie zwracany, wydana zostanie karta przeprowadzonych zajęć, a płatność za kurs nie będzie podlegać zwrotowi.

4. Kursant

 • Kursant jest zobowiązany wnieść opłaty wymienione w punkcie 2.
 • Kursant zobowiązany jest odbyć szkolenie podstawowe lub uzupełniające zakończone egzaminami wewnętrznymi wymienionymi w punkcie 3.
 • Kursant musi stawiać się na zajęcia w okularach lub szkłach kontaktowych, jeśli w orzeczeniu lekarskim zapisano takie ograniczenie oraz w stanie trzeźwości.
 • Kursant musi odwoływać zajęcia z minimum 24-godzinnym wyprzedzeniem (zajęcia weekendowe odwołuje się najpóźniej do piątku 21.00), w przeciwnym razie zajęcia będą przepadały. Skuteczne odwołanie następuje w wyniku powiadomienia telefonicznego instruktora prowadzącego.

         Instruktor czeka na Kursanta 15 min. po planowanej godzinie rozpoczęcia zajęć, gdy ten nie powiadomi go o spóźnieniu.

 • Kursant, w przypadku umyślnego narażenia kogokolwiek na utratę zdrowia lub życia oraz celowego narażenia szkołę na straty materialne podczas swoich zajęć kursowych, będzie skreślony z listy uczestników kursu w trybie natychmiastowym, a pieniądze nie będą podlegać zwrotowi.

5. Przerwanie szkolenia:

 • Kursant ma prawo do przerwania szkolenia. Powinien o tym fakcie powiadomić szkołę za pośrednictwem poczty  lub e-maila.

W razie skorzystania z powyższego prawa Ośrodek jest zobowiązany wydać Kursantowi Kartę Przeprowadzonych Zajęć, uwolnić numer PKK oraz zwrócić część wynagrodzenia zapłaconego za kurs w kwocie proporcjonalnej – liczby zajęć Szkolenia odbytych do nie odbytych. W tym celu ustala się stawkę za godzinę szkolenia, dzieląc zapłaconą za kurs cenę przez łączną liczbę godzin kursu i mnoży przez godziny które nie zostały zrealizowane. Jeżeli Kursant będzie miał niedopłatę w wyniku rozliczenia, powinien przed uwolnieniem PKK ją uiścić.  Szkoła zobowiązuje się do zwrotu nadpłaty, jeśli wystąpi, w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym.

 • Szkoła ma prawo do odstąpienia od szkolenia Kursanta w wypadku:

         Niedostarczenia nr PKK  w okresie dłuższym niż 5 miesięcy od zapisu.

        Braku uczestnictwa Kursanta w obowiązkowej liczbie godzin przewidzianych na kursie podstawowym prawa jazdy zgodnych z pkt.3.

        Braku pełnej płatności za kurs w przypadku, gdy jest ona już wymagalna, zgodnie z pkt. 2

 

 

Biuro:
Targowa 66 lokal 30
Metro Dw. Wileński
03-488 Warszawa

Spotkania na zajęcia praktyczne:
Metro Dw. Wileński
Metro Ratusz Arsenał
Metro Wawrzyszew
Metro Politechnika


 

Sale wykładowe:
Praga Płn. ul. Targowa 66 lok.30, Metro Dworzec wileński

Praga Pd. ul. Czapelska 38 Rondo Wiatraczna

Wola/Centrum ul. Hrubieszowska 6a Metro Rondo Daszyńskiego

Wilanów Aleja Wilanowska 208/29

 

OES2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & RealizacjaStrony internetowe Warszawa

Prawo jazdy kat b Warszawa | Prawo jazdy kat a Warszawa | Jazdy doszkalające Warszawa