Regulamin Szkoły

Nabywając jakikolwiek produkt lub usługę  dostępną w szkole Oes akceptują Państwo jednocześnie regulamin.

SZKOŁA – Szkoła jazdy Oes Targowa 66/30, 03-488 Warszawa

KURSANT – osoba korzystająca z naszych produktów i usług

 1. Szkoła Oes
 • Szkoła oświadcza, iż dysponuje kadrą instruktorską posiadającą kwalifikacje do szkolenia wraz z odpowiednimi uprawnieniami oraz sprzęt i  infrastrukturę techniczną zgodną z Ustawą z 5.01.2011r. o kierujących pojazdami.
 • Przeprowadzenie szkolenia, które  składa się z zajęć teoretycznych w ilości 30 godzin lekcyjnych (45min. każda) oraz 30 godzin praktycznych (60min. każda),  a dla kat. A1, A2, A 20 godzin na zasadach określonych w Ustawie o kierujących pojazdami.
 • Szkoła po zakończeniu szkolenia zobowiązuje się przeprowadzić egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny na zasadach określonych w Ustawie o kierujących pojazdami.
 • Szkoła zobowiązuje się zaktualizować Profil Kandydata na Kierowcę po zaliczeniu egzaminów wewnętrznego teoretycznego i praktycznego z wynikiem pozytywnym oraz po uiszczeniu wszystkich opłat przez Uczestnika kursu.
 • Szkoła oświadcza, że realizuje szkolenie rzetelnie w oparciu o wymogi,  z którymi się Państwo zetkną na egzaminie państwowym w WORD.
 • Szkoła Oes jest otwarta na wszelkie sugestie oraz dialog i merytoryczną rozmowę z Kursantem.

     2. Płatności

 • Podstawowa cena kursu obejmuje 30 godzin teoretycznych 45 min. każda oraz 30 godzin praktycznych 60 minutowych. Dla kat. AM 10 godzin teoretycznych i 10 godzin praktycznych, dla kat. A1, A2, A  30 godzin teoretycznych 20 godzin praktycznych. W cenie kursu są również materiały szkoleniowe on-line, zawierające aktualne testy identyczne z WORD, całą teorię podzieloną na moduły oraz znaki i sygnały drogowe z dostępem na 90 dni.
 • Opłata za zamówione jazdy doszkalające powinna być wniesiona najpóźniej 48 godzin przed ich wyznaczonym terminem.
 • Aktualne ceny produktów i usług oferowane przez szkołę Oes są dostępne  w zakładce OFERTA na www.szkola-oes.pl
 • Płatność można rozłożyć na nieoprocentowane raty :

       Kategoria B

         1100zł. przed rozpoczęciem teorii

        1000zł. przed rozpoczęciem praktyki

        Pozostała kwota do 10-tej odbytej godziny zajęć praktycznych

Kategoria A1,A2,A

        1000zł. przed rozpoczęciem teorii

        pozostała część przed rozpoczęciem praktyki

Kategoria AM

       800zł. przed rozpoczęciem teorii

       pozostała część przed rozpoczęciem praktyki

      Minimalna  kwota zaliczki przy zapisie na kurs to 200zł.

 • Koszt badań lekarskich to 150zł.
 • Przerwanie szkolenia z winy Kursanta na dłużej niż 5 miesięcy skutkuje aktualizacją (dopłatą, jeśli występuje) ceny kursu lub jazd doszkalających  do aktualnie obowiązującej. Przez przerwanie rozumie się również przerwę powyżej 5 miesięcy od zapisu do rozpoczęcia części praktycznej.
 • Jest możliwość zwrotu części lub całości za zakupiony kurs,  zgodnie z pkt.5.
 • Duplikat zagubionej karty przeprowadzonych zajęć to koszt 100 zł.

      3. Kurs prawa jazdy

 • Przed przystąpieniem do szkolenia Kursant  jest zobowiązany do przekazania nr PKK szkole Oes.
 • Dostępne terminy rozpoczęcia kursów są dostępne w zakładce TERMINY I ZAPISY na www.szkola-oes.pl.
 • Szkoła ma prawo do zmiany lub odwołania terminu kursu w razie sytuacji nadzwyczajnych, w tym awarii technicznych, choroby instruktora                 lub  wykładowcy, odwołania lub przełożenia terminu przez kursantów zapisanych na ten kurs.
 • Kurs  teoretyczny prawa jazdy w liczbie 30 godzin lekcyjnych ( dla kat. AM 10 godzin) może odbywać się w formie stacjonarnej lub on-line w postaci e-learningu. W takiej sytuacji szkoła zapewnia dostęp do platformy na okres nie dłuższy niż 90dni.

           Kursant jest zobowiązany do obecności na min. 80% zajęć teoretycznych oraz do zaliczenia egzaminu wewnętrznego teoretycznego po                    przeprowadzonym szkoleniu.

 • Kurs praktyczny w liczbie 30 godzin zegarowych dla kat. B, 10 godzin dla kat. AM i 20 godzin dla kat. A1, A2, A odbywa się z wyznaczonym instruktorem prowadzącym i jest z nim umawiany indywidualnie.

   Kursant jest zobowiązany do uczestnictwa we wszystkich  godzinach zajęć praktycznych, a po zakończeniu szkolenia do zaliczenia egzaminu wewnętrznego.

 • Egzaminy wewnętrzne są bezpłatne w 1 terminie, koszt egzaminu teoretycznego w następnych terminach to 30zł, a egzaminu praktycznego to 100zł.
 • Kurs prawa jazdy powinien być ukończony przed upływem 18-tu miesięcy od daty zapisu na kurs i potwierdzony egzaminem wewnętrznym teoretycznym oraz praktycznym, w przeciwnym razie nr PKK będzie zwracany, wydana zostanie karta przeprowadzonych zajęć, a płatność za kurs nie będzie podlegać zwrotowi.

4. Kursant

 • Kursant jest zobowiązany wnieść opłaty wymienione w punkcie 2.
 • Kursant zobowiązany jest odbyć szkolenie podstawowe lub uzupełniające zakończone egzaminami wewnętrznymi wymienionymi w punkcie 3.
 • Kursant musi stawiać się na zajęcia w okularach lub szkłach kontaktowych, jeśli w orzeczeniu lekarskim zapisano takie ograniczenie oraz w stanie trzeźwości.
 • Kursant musi odwoływać zajęcia z minimum 24-godzinnym wyprzedzeniem (zajęcia weekendowe odwołuje się najpóźniej do piątku 21.00), w przeciwnym razie zajęcia będą przepadały. Skuteczne odwołanie następuje w wyniku powiadomienia telefonicznego instruktora prowadzącego.

         Instruktor czeka na Kursanta 15 min. po planowanej godzinie rozpoczęcia zajęć, gdy ten nie powiadomi go o spóźnieniu.

 • Kursant, w przypadku umyślnego narażenia kogokolwiek na utratę zdrowia lub życia oraz celowego narażenia szkołę na straty materialne podczas swoich zajęć kursowych, będzie skreślony z listy uczestników kursu w trybie natychmiastowym, a pieniądze nie będą podlegać zwrotowi.

5. Przerwanie szkolenia:

 • Kursant ma prawo do przerwania szkolenia. Powinien o tym fakcie powiadomić szkołę za pośrednictwem poczty  lub e-maila.

W razie skorzystania z powyższego prawa Ośrodek jest zobowiązany wydać Kursantowi Kartę Przeprowadzonych Zajęć, uwolnić numer PKK oraz zwrócić część wynagrodzenia zapłaconego za kurs.  Część teoretyczna jest rozliczana w wysokości 1100zł. czyli tyle ile wynosi kwota pierwszej raty.  Zajęcia praktyczne w kwocie proporcjonalnej – liczby zajęć Szkolenia odbytych do nie odbytych. W tym celu ustala się stawkę za godzinę szkolenia, dzieląc zapłaconą za kurs cenę (odejmując szkolenie teoretyczne) przez łączną liczbę godzin kursu praktycznego i mnoży przez godziny które nie zostały zrealizowane. Jeżeli Kursant będzie miał niedopłatę w wyniku rozliczenia, powinien przed uwolnieniem PKK ją uiścić.  Szkoła zobowiązuje się do zwrotu nadpłaty, jeśli wystąpi, w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym.

 • Szkoła ma prawo do odstąpienia od szkolenia Kursanta w wypadku:

         Niedostarczenia nr PKK  w okresie dłuższym niż 5 miesięcy od zapisu.

        Braku uczestnictwa Kursanta w obowiązkowej liczbie godzin przewidzianych na kursie podstawowym prawa jazdy zgodnych z pkt.3.

        Braku pełnej płatności za kurs w przypadku, gdy jest ona już wymagalna, zgodnie z pkt. 2

Szkoła potrąca opłatę manipulacyjną w wysokości 100zł.

 

 

Biuro:
Targowa 66 lokal 30
Metro Dw. Wileński
03-488 Warszawa

Spotkania na zajęcia praktyczne:
Metro Dw. Wileński
Metro Ratusz Arsenał
Metro Wawrzyszew
Metro Politechnika


 

Sale wykładowe:
Praga Płn. ul. Targowa 66 lok.30, Metro Dworzec wileński

Praga Pd. ul. Czapelska 38 Rondo Wiatraczna

Wola/Centrum ul. Hrubieszowska 6a Metro Rondo Daszyńskiego

Wilanów Aleja Wilanowska 208/29

 

OES2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & RealizacjaStrony internetowe Warszawa

Prawo jazdy kat b Warszawa | Prawo jazdy kat a Warszawa | Jazdy doszkalające Warszawa