Regulations

 

 1. Administrator danych osobowych
 • Administratorem danych osobowych jest spółka TCI Service Sp. z o.o. Targowa 66 lok. 30, 03-488 Warszawa KRS 0000660550 Nip 5213765545 Regon 366434440 będąca właścicielem Szkoły Jazdy OES
 1. Kontakt w sprawach związanych z Przetwarzaniem danych osobowych
 • Email: warszawa@szkola-oes.pl
 • Poczta: TCI Service Sp. z o.o. Targowa 66/30, 03-488 Warszawa
 1. Pochodzenie danych
 • Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z Umową o przeprowadzenie Kursu prawa Jazdy wybranej kategorii. W tym w szczególności poprzez gromadzenie danych w związku z potrzebą wyrobienia numeru PKK , rejestrację konta użytkownika, zadanie pytania, subskrypcję wyników wyszukiwania, kontakt z biurem, etc.
 1. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych
 • Do realizacji umowy niezbędne jest podanie Imienia, nazwiska, numeru PESEL , numeru PKK, numeru telefonu oraz adresu email. Brak zgody na przetwarzanie powyższych danych uniemożliwia zawarcie i realizację umowy.
 • Dodatkowo, jeśli użytkownik wyrazi zgodę, dane gromadzone są w plikach cookies oraz zapisywane w ustawieniach przeglądarki.
 • W myśl odrębnych przepisów prawa konieczne może być przetwarzanie innych danych np. ze względów podatkowych, czy rachunkowych.
 1. Cel przetwarzania danych

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zawartej umowy, w szczególności:

 • Świadczenia usług droga elektroniczną.

–Rejestracji konta użytkownika.

–Dokonywania płatności związanych z zakupem kursów.

–Korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego.

 • wystawiania dokumentów księgowych.
   1. Kontaktu ze Szkołą Oes
    • Obsługi zgłoszeń.
    • Przyjmowania sugestii.
    • Rozpatrywania reklamacji.
    • Rozwiązywania problemów technicznych.
  1. Dane osobowe będą też przetwarzane dla celów wynikających z odrębnych przepisów prawa w tym m.in. celów podatkowych i rachunkowych.
 1. Przekazywanie danych osobowych
  1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Tci Service Sp. z o.o. do realizacji wskazanych wyżej celów.
  2. Dane osobowe będą przekazywane osobom i podmiotom przy pomocy których kurs wybranej kategorii będzie realizowany w szczególności Instruktorom i wykładowcom nauki jazdy. Osoby i podmioty będą przetwarzały dane osobowe w imieniu i na rzecz Administratora danych.
  3. Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i Skarbowym etc.).
 2. Czas przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia szkolenia oraz po jego zakończeniu dla celów archiwizacji która wynika z przepisów prawa lub odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Uprawnienia użytkownika względem własnych danych osobowych.
  1. Każdy użytkownik ma prawo do:
   1. Dostępu do danych osobowych które jej dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
   2. Poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności.
   3. Usunięcia danych.
    • Jeśli żądanie usunięcia danych dotyczy danych niezbędnych do realizacji umowy może się wiązać z rozwiązaniem umowy .
   4. Ograniczenia ich przetwarzania w następujących przypadkach:
    • Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.
    • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
    • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
    • Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
  2. Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora:
   1. Drogą elektroniczną na adres warszawa@szkola-oes.pl
   2. Na adres: Tci Service Sp. z o.o. Targowa 66/30, 03-488 Warszawa
   3. Osobiście w siedzibie Administratora.
  3. Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania. Ze względu na istotne okoliczności (m.in. ilość żądań lub stopień skomplikowania wniosku) termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące. Przy czym w terminie miesiąca Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przyczynach opóźnienia i przedłużeniu terminu.
 4. Organ nadzorczy i Skargi
  1. W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest:Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
   ul. Stawki 2
   00-193 Warszawa

 

Office:
Targowa 66 lokal 30
Metro Dw. Wileński
03-488 Warszawa

 

Lecture rooms:
Praga pd. ul. Czapelska 38
(Rondo Wiatraczna)
Praga płn.ul. Targowa 66 lok.30

 

OES2017 All Rights Reserved Design & ImplementationStrony internetowe Warszawa